Čtyřicet let Horácké galerie

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě letos slaví čtyřicet let od svého založení v roce 1964. Při této příležitosti dnes proběhne vernisáž výstavy věnované historii galerie. Zároveň proběhnou vernisáže dvou dalších výstav. I my si stručně připomeneme historii galerie a zámku, v kterém od svého založení galerie sídlí.

Stručná historie zámku

Renesanční zámek v Novém Městě na Moravě byl postaven koncem 16. století Vilémem Dubským z Třebomyslic. Dubští o své panství přišli díky účasti na stavovském povstání v letech 1618- 1620. Panství a tedy i zámek pak několikrát v krátké době změnilo majitele. Ani velký rozvoj těžby a výroby železa, které na Novoměstském panství zahájili v polovině 17. století Kratzerové ze Schönsperka nezabránil úpadku a roku 1699 připadlo zadlužené novoměstské panství Nadačnímu ústavu šlechtičen v Brně. Zámku nepříznivé období vyvrcholilo roku 1723, kdy zámek při požáru města vyhořel a poté zůstal v podstatě zpustlý. Teprve v roce 1745 byl zámek opraven, barokně přestavěn a rozšířen. Další přestavby se dočkal v roce 1874, kdy byl upraven v novorenesančním slohu a nabyl tak dnešní podoby. V držení Nadačního ústavu šlechtičen zůstal zámek až do roku 1945.

Následovalo další téměř dvacetileté období úpadku, kdy byla budova zámku využívána převážně k bydlení. Záchranu budově přineslo založení Horácké galerie v roce 1964.

Historie Horácké galerie

O historii galerie se na www stránkách Rady galerií České republiky dočteme toto:

Horácká galerie byla založena v roce 1964 a navázala na bohatou výtvarnou tradici na Vysočině, v rodném městě Jana Štursy a Vincence Makovského. První výstavní plochy vznikly ve druhém patře dnešní radnice a ve dvou sálech novoměstského zámku byla instalována stálá expozice. Později byly galerii pronajaty další dvě místnosti a zřízen památník Vincence Makovského. V letech 1968–1972 došlo ke sloučení Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě s Horáckou galerií v jednu instituci. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý areál novoměstského zámku a Horácká galerie se opět stala samostatnou organizací s regionální působností. Rozsáhlá rekonstrukce zámeckých objektů pro galerijní účely byla zahájena v roce 1986. Po dokončení první etapy rekonstrukce v roce 1998 – jižního křídla zámku a dvorního traktu byly veřejnosti zpřístupněny expozice ze sbírkových fondů galerie: 1. část sochařské expozice a expozice Skláři Vysočiny.
Ve svém sbírkovém programu se Horácká galerie zaměřila na nákup děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory sochařských pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného a J. Štursy získala darem nebo odkazem umělců.

Sbírky a stálé expozice

V současné době lze v galerii shlédnout dvě stálé expozice:
Proměny krajiny a tvaru (jsou zde zastoupena malířská díla O. Blažíčka, J. Jambora, A. Podlouckého, F. Bukáčka, O. Nejedlého a jeho žáků, doplněná o sochařská díla: J. Štursy, J. Mařatky, J. Pelikána, V. Makovského, K. Pokorného, V. Večeři a A. Košíka)
Sklo, sklo představující tvarové a barevné proměny škrdlovického skla.

Rozsáhlá je sochařská sbírka z pozůstalosti autorů 20. století, z nichž nejvýznamnější jsou soubory díla J. Štursy, V. Makovského, K. Pokorného, J. Mařatky, J. Laudy, L. Martínka, A. Odehnala, V. Žaluda aj.
Sbírku malby 20. století představují soubory prací O. Blažíčka, J. Jambora, B. Laciny, M. Ranného, E. Ranného st., B. Matala, K. Němce aj.
Unikátní je sbírka hutních sklářských artefaktů, dokumentující produkci sklárny Škrdlovice, a soubor autorského skla J. Svobody, F. Víznera aj.

Současnost

V 90 letech byly prováděny rozsáhlé restaurační práce a budově zámku, respektive galerie, se tak dostalo vzhledu, jakého svým významem v urbanistické zástavbě Nového Města na Moravě zaslouží. Zároveň byla značná část prostor galerie upravena pro bezbariérový přístup.

O své návštěvníky se galerie nestará jen přípravou výstav. V galerii byla zřízena internetová studovna a rozsáhlá knihovna, která dnes čítá více než 15 tisíc svazků a 5 tisíc výstavních katalogů. Knihovna je, jak jinak, zaměřena zejména na výtvarné umění a příbuzné obory. Knihovna je součástí sítě veřejně přístupných knihoven. Její fond je zpracován v systému Clavius, jehož vyhledávací rozhraní je volně přístupné na internetových stránkách galerie.

Pravidelně aktualizované a přehledné www stránky byly vždy tím, co jsem u Horácké galerie oceňoval, neboť u obdobných institucí to ještě stále není pravidlem. Bohužel v době psaní tohoto článku byly původní, sice jednoduché avšak přehledné www stránky nahrazeny novou verzí, na které se dle webmastera pracuje. Doufám, že výsledek nebude odpovídat současnému návrhu, který je již svou strukturou a stavem kódu a jeho kvalitou krokem zpět. Potenciální návštěvník také marně hledá na plakátech galerie odkaz na její www stránky.

Horácká galerie je bezesporu jedním z nejvýznamnějších kulturních center regionu Žďárských vrchů a tak jí popřejme do dalších let co nejvíce povedených výstav a spokojených návštěvníků.

Informace k článku Čtyřicet let Horácké galerie (otevírají se v novém okně)

Zřizovatel Galerie Kraj Vysočina
Ředitel PhDr. Josef Chalupa
Adresa: Horácká galerie, Zámek, Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Město na Moravě
telefon: 566 654 211, fax: 566 654 219
e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, www: http://hg.nmnm.cz/
Stálé expozice
České sochařství od konce 19. století po současnost, Skláři Vysočiny, Krajinářská tvorba na Vysočině
Otevírací doba: denně kromě pondělí: 10-17 hodin

Info systém e-Vysočina
Nové Město na Moravě
Interaktivní mapa oblasti Nového Města na Moravě