Zvolený „Pták roku 2011“ byl tentokrát překvapením i pro samotné ornitology

Zvolený „Pták roku 2011“ byl tentokrát překvapením i pro samotné ornitology

Ptákem roku 2011 se stal jeden z nejpočetnějších druhů u nás, strnad obecný. Po vzácných a ohrožených druzích přineslo jeho zvolení určité ohromení a to nejen pro laickou veřejnost.  

„Trochu mne to překvapilo, protože přece jenom bylo zvykem dávat přednost druhům vzácnějším, více chráněným nebo více ohroženým,“ přiznává údiv ornitolog Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy a dodává: „Nicméně i strnad obecný patří k ohroženým druhům, byť se udává, že je jedním z pěti nejpočetnějších.“

 

Malý ptáček, zhruba velikosti vrabce, patřící mezi běžné druhy kulturní krajiny, známý především svým nepřeslechnutelným a často opakovaným zpěvem, byl zvolen právě pro svou všednost a obyčejnost. Tímto krokem se ornitologové snaží upozornit na skutečnost, že nám přímo před očima mizí zejména to běžné, na co jsme odjakživa zvyklí.

 

„Bylo zjištěno v rámci mapování hnízdního rozšíření ptačích druhů v České republice, že za uplynulých třicet let zmizelo pět set tisíc až milion strnadů. Z posledního mapování se usuzuje, že na území České republiky hnízdí dva a půl až tři a půl milionů strnadů,“ vysvětluje rozhodnutí ornitologů, jmenovat „Ptákem roku 2011“ strnada, Jaromír Čejka.

 

Krajina Žďárských vrchů není pro tento druh pravděpodobně ideálním domovem, neboť jejich hnízdění tu nejsou nikterak početná, což potvrzují i slova ornitologa: „Je to samozřejmě dáno klimatickými podmínkami a také velkou zalesněností území – strnad je pták volné zemědělské krajiny. A je to dáno také tím, že řada kdysi pravidelně obhospodařovaných pozemků byla dnes zatravněna a slouží jako louky a pastviny.“

 

O nízkém výskytu strnadů v této lokalitě svědčí i skutečnost, že za deset let pravidelného kroužkování bylo ve Žďárských vrších takto označeno pouze padesát jedna dospělých ptáků strnada obecného: „Dá se říct, že je to způsobeno také tím, ve kterých konkrétních místech máme umístěny nárazové sítě. Ale oproti stovkám čížků, sýkor a jiných ptačích druhů jsme skutečně strnadů obecných odchytili a okroužkovali poměrně málo,“ přiznává Jaromír Čejka.