Metodka podruhé, tentokrát pod taktovkou ochranářů

Co by to bylo za naučnou stezku, kdyby se na informačních panelech neobjevilo poučení o zdejší flóře a fauně.  

Pokud jde o naučnou stezku Metodka, tak tady se dali organizátoři dohromady s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy. Zaměstnanec této instituce, Jaromír Čejka, se nadšeně připojil k týmu, který se realizací projektu „Metodka“ zabývá.

„Pro tuto stezku už jsme vymysleli i logo. Je jím stylizovaný kopeček, okolo něhož je prstenec, který znázorňuje naučnou stezku. Na prstenci je umístěna klasická, bílozelená, turistická značka.“

 

Je tato stezka zcela nová nebo zde už kdysi nějaká turistická trasa vedla?

„Jedna značená trasa tudy už vede. Ta umožňuje pohled do údolí Věcovského potoka, na Svrateckou hornatinu a také k partiím kolem Vírské přehrady. Nová stezka bude okružní, půjde opravdu okolo Metodky. Bude mít dva výchozí body, hlavní je plánován na Koníkově, u silnice z Nového Města na Moravě do Jimramova a vedlejší v obci Odranec.“

 

 

 

Jaká jsou témata jednotlivých naučných panelů?

„Tato stezka bude mít zaměření vlastivědně – přírodovědní. Je to dáno tím, kdo se na její přípravě podílí a zajišťuje informace pro jednotlivá zastavení.“

 

Podívejme se blíže na zaměření přírodovědní…

„Pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy zpracovávají asi polovinu naučných panelů. Hlavním tématem je voda a krajina. Na severovýchodní straně Metodky je spousta pramenů, které vtékají do Věcovského a Štarkovského potoka a také mnoho studánek a mokřadů. Návštěvník se zde dozví, že je tu chráněná oblast přirozené akumulace vod a proč má zmíněná lokalita tento statut. Mimo jiné bude také informován o skutečnosti, že v CHKO pramení pět řek, tři české a dvě moravské, a že jí prochází evropské rozvodí. A dozví se také, že voda z Metodky skončí v Černém moři. Vše bude doprovázeno stylizovanou mapkou.“

 
 

 

Kromě tekoucí vody je zde určitě i voda stojící…

„Rybníků je na Věcovsku pomálu, spíše jsou to požární nádrže v obcích. Ale díky programu „Péče o krajinu“ jsou budovány nové vodní plochy. O vzniku a účelu těchto čerstvě vytvořených tůněk by se měl návštěvník také něco dozvědět. Člověk může svými zásahy do krajiny nejen ničit, ale naopak zvyšovat kvalitu životního prostředí. A být tak spolutvůrcem moderní tváře krajiny.“

 

A další témata?

„Dalším tématem budou ptáci v zemědělské krajině. To je hodně důležité, neboť jde o druhy žijící v místě poznamenaném a obhospodařovaném člověkem se všemi pozitivními a negativními dopady na přírodu. Jedná se třeba o skřivana, který je jeden z typických představitelů zdejšího ptactva. Celkem zde bude představeno sedm druhů vyobrazených a pět druhů pouze textově. Informace se budou týkat nejen jednotlivých ptáků, ale i způsobu, jak je možné je chránit.“

 

Ale ptáci nežijí pouze v zemědělské krajině…

„To je pravda, a proto dalším tématem budou ptáci lesa. Tady jsme zvolili trochu jinou formu. Na informačním panelu bude znázorněn interiér lesa a představeno dvanáct běžných druhů ptáků. Lidé často nevědí, kde který opeřenec hnízdí, a proto budou od vyobrazených ptáků šipky přímo do míst, které jsou jejich domovem. Odborníci rozlišují v lese bylinné, křovinné a stromové patro, což ctí i ptačí druhy. Některé hnízdí na zemi, další v keřích či zbytcích kmenů, jiné v nejvyšších partiích, jako třeba křivka obecná.“

Mohou návštěvníci naučné stezky vyobrazené druhy ptáků i spatřit?

„Určitě. Na naučných panelech budou vyobrazeny pouze ty druhy, které mohou turisté skutečně cestou potkat.“

 
 

 

A další zajímavosti této lokality?

„Mezi Koníkovem a Odrancem se nacházejí rašelinné louky. Tam rostou zvláště chráněné druhy rostlin, například vachta trojlistá. Bývala zde kdysi i masožravá rosnatka okrouhlolistá, ale tu zde již nenajdete. Jsou tu ale i zajímavé druhy mechů. Třeba srpnatka fermežová, což je evropsky významný druh.

Další panel bude znázorňovat zdejší obojživelníky a plazy. Tady bude dominantní osvěta. Je důležité, aby člověk věděl, jak se má k těmto ne vždy oblíbeným druhům chovat.

 
 

 

Posledním tématem je zemědělství a proměna krajiny. Tento panel bude umístěn na strategickém místě, u vzrostlého jasanu nedaleko Odrance. Zdejší lokalita je jedinečná tím, že se tu člověk nachází na rozhraní nedávného intenzivního zemědělství představovaného velkými širými lány a na druhé straně shlukem malých pastvin a kamenných hrází, které byly součástí krajiny od nepaměti. Panel by měl mimo jiné obsahovat i dva letecké snímky, jeden z roku 1953 a druhý z roku 2003. Na nich je vidět úžasné srovnání stejného místa v různém časovém intervalu. Je až k nevíře, jak se může krajina během padesáti let změnit.“