Střevle potoční se vrací do našich vod

Drobná rybička, dříve velice hojně zastoupená v našich potocích a říčkách, byla vlivem špatné kvality vody v našich tocích téměř vyhubena. Střevlí bylo kdysi tolik, že ji rybáři používali jako návnadu pro chytání větších ryb. V roce 1992 byla už takřka vyhynulým druhem, proto je od té doby chráněna zákonem.

I v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy došlo k velkému úbytku těchto rybek. Střevle se tu stala pomalu stejně vzácná, jako pohádková zlatá rybka. Od roku 2002 prováděli pracovníci Správy CHKO spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy ichtyologický průzkum, který měl jediný cíl. Zjistit druhové složení ryb našich toků a současně vytipovat takové vodní toky, které by byly vhodné k vysazení střevlí potočních zpět do zdejších vod. Hlavními kriterii, podle kterých byla určována vhodnost vodního toku, byl způsob hospodaření na toku a jeho okolí a pak také to, jak dalece byl ovlivněn zásahy člověka.

První pokusy nebyly vždy úspěšné. Nakonec se jako nejvhodnější ukázal potok Staviště. Nejen proto, že se na něm nejméně projevily zásahy vedené lidskou rukou, ale i z toho důvodu, že se v jeho vodách dříve střevle potoční v hojném počtu vyskytovala. Kromě těchto důvodů přispěl k tomuto rozhodnutí i fakt, že Místní organizace Moravského rybářského svazu využívá potoční vodu pro odchov pstruhů.

Poprvé bylo do bystré vody potoka Staviště vypuštěno asi tisíc tři sta střevlí v květnu 2005. Letos v dubnu byl proveden kontrolní odlov, při kterém byl zjištěn poměrně velký výskyt jednoletých rybek. Ty nepochybně pochází z výtěru vysazených ryb. Ochranáři měli z tohoto úspěchu nemalou radost a rozhodli se, že množství střevlí v potoku Staviště ještě zvýší. Proto zde bylo vysazeno dalších osm set rybiček.

I když ještě není definitivně vyhráno, přece jen se ukazuje, že se vodám Žďárkých vrchů vrací jejich ztracená čistota, díky které se mohou v potocích opět zabydlet pradávní obyvatelé.

Foto CHKO