Jak se hospodaří v novoměstských lesích

O tom, jak se v lesích patřících Novému Městu na Moravě hospodaří, mi podala informace místostarostka, paní Zdeňka Marková.

V průběhu loňského roku se pokračovalo v odstraňování závad, které zjistila kontrola z inspekce životního prostředí v roce 2004. Tam, kde bylo potřeba, se zalesňovalo. K výsadbě byly použity hlavně smrky a buky, které v lesích na Vysočině převažují. Ostatní dřeviny jsou doplňkové.

Ale nejen zalesňování bylo v loňském roce prioritou. Velká pozornost byla věnována i ochraně proti kůrovci. V lesích bylo položeno dvacet osm kusů lapáků, které jsou používány jako ochrana proti nebezpečnému škůdci. Pokud proti tomuto parazitu není včas zasaženo, může ve smrkových porostech způsobit doslova katastrofu.

Prořezávky, které byly naplánovány, jsou již splněny, probírky ale ještě ukončeny nejsou. Na probírkách a prořezávkách závisí zdravotní stav lesů. Pokud nevíte, co je co, pak vězte, že probírkou se rozumí výchovné zásahy, jejichž cílem je dosažení odpovídající druhové a věkové struktury porostů. Prořezávka se týká stromů podstatně starších a to do čtyřiceti let.

Před zimou byl také proveden nátěr stromků proti okusu zvěří a to na ploše asi jedenácti hektarů. Byly opraveny, popřípadě nově vybudovány, oplocenky okolo vysázených mladých stromků. Opravám je nutno se věnovat průběžně, nesmí se čekat na poslední chvíli.

V těžbě dřeva má Nové Město ještě značné rezervy. Hospodaření v lesích se dělí na jednotlivá decennia . V letošním roce je to devátý rok a je nedotěženo asi dva a půl tisíce kubických metrů . Pokud bude dřevo dotěženo, výnos bude použit ve prospěch města.

Je dobře, že se město o své lesy stará. Vysočina se může nadále pyšnit krásnými a zdravými lesními porosty.