Myslivci počítají zvěř

Každým rokem mají myslivci povinnost provést sčítání zvěře. Podmínky udává zákon o myslivosti, termíny stanoví příslušný Krajský úřad, konkrétně odbor lesního a vodního hospodářství.    

Sčítání probíhá v každé honitbě, první termín proběhl 16. února, druhý je naplánován 8. března. Z objektivně vypracovaných výsledků se poté sestaví plán mysliveckého hospodaření. Ten vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, dále pak z výše škod na zemědělských a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů očekávané produkce, a především z výsledků sčítání zvěře.

 


 

 

 

Z loňských výsledků se potvrdilo, že nejpočetnějším druhem zvěře je srnčí, následuje zajíc polní. Přibývá však i zástupců méně běžných druhů živočichů, například vyder říčních, bobrů, křepelek, tetřívků nebo koroptví.

 

Stavy zvěře jsou různé, každý druh je v některé oblasti zastoupen více, jinde méně. Stále ovšem platí, že je třeba rozšiřovat počet hájků, remízků a mezí, které byly bývalými kolchozy zrušeny a rozorány, což se na stavech zvěře značně podepsalo. Nyní je situace určitě lepší, ale stále je co dohánět.