Máte geniální dítě?

Pokud ano a chcete jeho nadání co nejlépe rozvinout, nechte jej zapsat do první třídy do Bystřice nad Pernštejnem.  

Zdejší základní škola na Nádražní ulici se bude od příštího roku zaměřovat právě na tyto nadprůměrně inteligentní děti. Program podpory péče o nadané žáky mají ve svých osnovách pouze některé školy.  A v kraji Vysočina tyto děti mnoho šancí nemají. Jediná škola s programem podobně zaměřeným se nachází v Jihlavě.

 

Garantem programu pro nadané děti je Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou, s níž hodlá bystřická škola velice úzce spolupracovat. 16. ledna by měla proběhnout informativní schůzka pro rodiče prvňáčků, kde by měli obdržet co nejvíce informací o chystaných změnách. 

 

Na základě zájmu rodičů by se přistoupilo k dalšímu kroku, kterým je diagnostikování. To by provedla pedagogicko-psychologická poradna. Na to, aby bylo dítě označeno za mimořádně nadané, musí být jeho IQ nad 130. Takovýchto dětí jsou však v naší populaci pouhé dvě procenta.

 

Program pro nadané děti ale nezahrnuje pouze žáky s nadprůměrnou inteligencí. Dostat se do něj mohou i děti, které mají talent třeba jen na jeden učební obor. Jejich nadání by se pak dále rozvíjelo určeným směrem. Každému by byl vypracován individuální učební plán, který by zohledňoval obor, ve kterém by žák mohl udělat největší pokrok. Plán by vycházel z aktuálního vývoje žáka a měl by být průběžně upravován. Veškerá péče by měla být koordinována i nadále s pedagogicko-psychologickou poradnou, která minimálně dvakrát ročně bude vyhodnocovat výsledky a určovat, jak dále s dítětem pracovat.

 

Neznamená to ovšem, že by v Bystřici nad Pernštejnem vznikla třída plná geniálních dětí. Naopak. První třída se bude skládat z méně i více nadaných žáků. Program pro nadané děti je zaměřen spíše na rozšiřování a prohlubování těch vědomostí, které budou jednotlivým žákům doporučeny v rámci individuálního učebního plánu.

 

Tyto změny budou znamenat samozřejmě také vyšší nároky na pedagogické pracovníky. V bystřické škole sice ještě s výukou nadaných dětí zkušenosti nemají, ale zato mají bohaté zkušenosti s výukou dětí s poruchami učení. I v tomto případě je nutný určitý osobnostní profil pedagoga. Musí být tvořivý, mít individuální přístup k žákům, dokázat pochválit a motivovat. Tyto zkušenosti pak mohou učitelé uplatnit i v práci s nadanými dětmi.

 

Podle výchovné poradkyně Věry Slámové je nejlépe začít od první třídy. „Je třeba děti podchytit a dále pak s nimi pracovat, protože když se s nimi nepracuje od začátku, ztrácí žáci chuť do dalšího učení a postupně zapadnou do průměru.“